Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Skole-hjemsamarbejde

Skole-hjem-samarbejde Sulsted skole

Et godt skole-hjem-samarbejde er med til at skabe gode betingelser for den enkelte elevs læring og trivsel og for undervisningsmiljøet i klassen. En forudsætning for et godt skole-hjem-samarbejde er, at skolen inddrager forældre i skolelivet og at forældre ligeledes udviser engagement i barnets skolegang. Det følger ligeledes af Folkeskolelovens §2 stk. 3[1] at skolen og hjemmet skal samarbejde om at leve op til folkeskolens formål.

 

På Sulsted skole er der et fælles ansvar mellem skolen og hjemmet om, at bidrage aktivt til et styrket skole-hjem-samarbejde. Skole-hjem-samarbejdet opretholdes og styrkes gennem elevens skolegang på forskellige måder. Eksempler på skole-hjem-samarbejde i dagligdagen er elevernes meddelelsesbog, som er et dialogværktøj til samarbejde mellem skolen og hjemmet om elevens faglige og alsidige udvikling. Her kan du læse mere om Meddelelsesbogen. Et andet eksempel er en løbende kontakt og informationsstrøm på AULA, skole og hjem samtaler mv.  Sulsted skole har løbende et fokus på at styrke skole-hjem-samarbejdet ved at opfordre til, at holde arrangementer i de respektive klasser fx gennem et etableret klasseråd. Derudover er der løbende inddragelse af forældre i elevernes faglige projekter med afholdelse af relevante forældrearrangementer og meget andet.  

Skolebestyrelsen har fastsat nedenstående principper for dialogen og samarbejdet mellem skole og hjem og om, hvilket ansvar skole og forældre hver især har i samarbejdet.

Gensidige forventninger mellem skolen og hjemmet

Forældre og elever kan forvente af Sulsted skole:

 • At eleverne møder en overskuelig hverdag i et miljø, hvor vi prioriterer livsglæde, engagement og tillid højt
 • At der i løbet af skoledagen er en positiv, anerkendende og respektfuld omgangstone
 • At eleverne møder engagerede og kompetente personaler med fokus på høj faglighed, trivsel og udvikling
 • At lærere ved skole-hjem samtaler fortæller om barnets udbytte af undervisning, trivsel, læring og engagement
 • At skolen planlægger sociale og faglige initiativer der styrker skole-hjem-samarbejdet positivt
 • At lærere med jævnlige mellemrum informerer forældre bl.a. via meddelelsesbogen og løbende på AULA om udbyttet af skolegangen og elevens alsidige udvikling og trivsel.
 • At der opfordres til at udvælge et klasseforældreråd på 3-5 medlemmer som fungerer som klassens aktivitets-og festudvalg. Læs mere under ”principper for klasseråd”
 • At der er dialog mellem klasseforældrerådet i den enkelte klasse og kontaktlæreren/kontaktlærerne. 
 • At skolebestyrelsen er engageret og initiativrige ift. at fremme og udvikle arbejdet som ligger indenfor skolebestyrelsens rammer.
 • At skolebestyrelsen er synlig for forældre i form af kvartalsvise nyhedsbreve på AULA, skolens facebookside og skolens hjemmesiden.

 

Sulsted skole kan forvente af forældre og elever:

 • At forældre generelt set deltager aktivt i barnets skolegang
 • At forældre udviser respekt for personalet, øvrige elever og deres familier
 • At forældre støtter op om barnets læring og trivsel
 • At forældre løbende kontakter skolen med de oplysninger, der har betydning for barnets skolegang fx særlige forhold i hjemmet der har betydning for barnets trivsel og læring
 • At forældre påtager sig et medansvar for at deres barn dagligt er skoleparat.
 • At forældre møder skolen i åben dialog og anerkendelse af, at skolen og hjemmet har samme mål i forhold til barnets læring, udvikling og trivsel
 • At forældre holder sig orienteret løbende i meddelelsesbogen og på AULA og samarbejder om de faglige og udviklingsmæssige tiltag der vurderes væsentlig for den enkelte elev.
 • At forældre, ved spørgsmål, beskeder og/eller konstruktiv kritik, altid tager direkte kontakt til den relevante klasse eller faglærer.

 

Praktisk information om forældremøder og skole-hjem samtaler

De enkelte årgange starter fælles op med forældremøder som planlægges afholdt i juni for 0. klasse og august, september og oktober for øvrige klassetrin.

Der afholdes en årlig skole-hjem samtale. Hvis ikke andet taler herfor, deltager eleverne i skole-hjem samtalerne gennem hele skoleforløbet. Der kan derudover arrangeres samtaler efter behov (behovssamtaler) mellem forældre og lærer i alle klassetrin. En behovssamtale er en samtale som begge parter kan bede om. Behovssamtaler kan afholdes på det tidspunkt, hvor det giver mest mening i forhold til den enkelte elev. Det enkelte årgangsteam giver en melding til forældrene om hvornår og hvordan ordinære skole-hjem samtaler og behovssamtaler bliver afviklet.

Ved overgang fra indskoling til mellemtrin planlægges for 4. årgang mødet ”kom og fortæl om dit barn” mellem kontaktlærere og forældre.

Oplever forældre og elever udfordringer i forbindelse med skole og hjem samarbejdet, er man altid velkommen til at kontakte skolebestyrelsen.

 

Opdateret januar 2023

 

[1] Lovbekendtgørelse af lov om folkeskolen LBK nr. 1396 af 05/10/2022.