Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Ordens - og værdiregelsæt for Sulsted Skole

Ordens- og værdiregelsæt for Sulsted Skole

Skolebestyrelsen ved Sulsted Skole, har i samarbejde med MED udvalget sammensat ”Værdiregelsæt for Sulsted Skole”.

Værdiregelsættet består af følgende fire elementer:

1) ”Værdiregelsæt – hvad lægger vi vægt på i dagligdagen.”

2) Skolens målsætning

3) Skolens ordensregler

4) ”Mobning – et modspil mod mobning.”, ”Værdiregelsæt – hvad lægger vi vægt på i dagligdagen.”

 

Fællesskab

 • Der lægges vægt på, at alle ansatte, elever/børn og forældre indgår i et forpligtende fællesskab, præget af åbenhed og dialog.
 • Vi lægger vægt på fælles oplevelser og aktiviteter med opmærksomhed på at inddrage kreative og fysiske aspekter.
 • Vi har et fælles ansvar for skolen som organisation.
 • Vi vil skabe ”Vi-oplevelser”, traditioner.
 • Alle tager ansvar i den udstrækning den enkelte magter.
 • Alle med tilknytning til Sulsted Skoles hverdag tilstræber at skabe et fagligt og socialt fællesskab.

 

Respekt-tillid

 • Det er grundlæggende på Sulsted Skole at vi behandler hinanden med tillid-respekt.
 • Alle skal udvise ordentlighed, herunder vise respekt og for hinanden med hensyn til sprog og adfærd
 • Alle udviser ansvarlig og respektfuld adfærd i de fysiske rammer
 • Vi har fokus på etik og moral
 • Der lægges vægt på gode relationer med respekt for forskellighed
 • Relationer mellem børn, forældre, pædagoger og lærere bygger på anerkendelse. 
 • Vi ser hinanden for det vi kan
 • Vi lægger vægt på anerkendende dialog

 

Tryghed

 • Vi tilstræber i de daglige relationer, at både børn og voksne føler sig trygge i sin dagligdag på skolen
 • Der skal være plads til at den enkelte bliver set i fællesskabet
 • Alle skal have mulighed for at være sig selv og der skal være plads til forskellighed og til at fejle

 

Menneskesyn

På Sulsted Skole skal der være plads til forskellige menneskesyn

Skolens dagligdag er præget af et menneskesyn, der er baseret på tillid, anerkendelse, omsorgsfuldhed og respekt for forskelligheder

 

Målsætning for Sulsted Skole

Skolebestyrelsen har sammen med personalet fastsat følgende mål for skolens virke:

På skolen lægger vi vægt på gensidig tillid, livsglæde og engagement for det enkelte menneske samt ansvarlighed over for fællesskabet. Trivsel, baseret på begreber som åbenhed, omsorg og selvværd, er væsentlig i skolens dagligdag. På skolen samarbejder vi bevidst mod det mål:

 • at styrke den enkelte elevs demokratiske, kreative og intellektuelle udvikling.
 • at fremme elevernes muligheder for at være fysisk og socialt velfungerende.
 • at udvikle forståelse og ansvarlighed for egen tilværelse, for vores fælles livsbetingelser og for naturen og miljøet.

 

Skolens ordensregler

 • Du skal ved din opførsel bidrage til, at alle kan befinde sig godt på skolen.
 • - 3. årgang har udeområder i den asfalterede skolegård og i området vest for  DUS 4. – 6 har foran personalerummet, grønnegården og noget af boldbanerne 7 til 9 klasse har ude områderne ved deres lokaler samt boldbanerne
 • I fritimer må du være i området omkring klasse og i pædagogisk servicecenter.
 • I sne perioder må 0. – 3. årgang må kaste sne i indhegnet skolegård. 4-6 årgang i multibane og 7-9 årgang grønnegården.
 • Ting, du ødelægger med vilje eller ved grov uagtsomhed, forventes erstattet af dig eller dine forældre.
 • Husk at rydde op efter dig.
 • 7-9. årgang må forlade skolen i pauserne.
 • De voksne på skolen har så megen positiv kontakt med eleverne som muligt.
 • De voksne på skolen er engagerede, igangsættende, har indføling, viser respekt og tiltro til børnene.
 • Der skal være mulighed for kollegial supervision/vejledning, en hjælp til ændring og udvikling.
 • De voksne er tydelige identifikationsfigurer.
 • Skolen er formidler af værdier og normer. Evt. tema om etik/værdisætning/holdningsdannelse/ menneskerettighederne/ Børne-konventionen.
 • I teamet omkring klassen støtter man hinanden i at strukturere styrkelse af børnenes ressourcer og relationer.
 • Der etableres et tæt samarbejde med forældrene.
 • Forældrene orienteres så tidlig som muligt om, hvad mobning er, og hvordan skolen og hjemmet i fællesskab kan være med til at forhindre det.
 • På aktivitetsdage sammensættes holdene på tværs af klasserne.
 • Der etableres et tæt samarbejde med forældrene.
 • Forældrene orienteres så tidlig som muligt om, hvad mobning er, og hvordan skolen og hjemmet i fællesskab kan være med til at forhindre det.
 • På aktivitetsdage sammensættes holdene på tværs af klasserne.
 • Eleverne engagerede i at holde skolen i orden. Blandt andet gennem fælles oprydningsdage.
 • Flere frikvarters tilbud i form af gode opholdssteder og aktivitetsmuligheder. I en del af frikvartererne har to lærere tilsyn i samme område.
 • I dobbeltlektioner indgår pauser som en naturlig del af undervisningen, hvor de voksne kan blive sammen med børnene.

 

Hvad kan forældrene gøre?

 • De kan henvende sig så hurtigt som muligt til skolen, hvis deres barn ikke trives.
 • De kan kontakte skolen for at finde ud af, hvordan barnet opfører sig sammen med kammeraterne.
 • De kan være så meget sammen med deres barn som muligt og udvikle det sprogligt og socialt.
 • De kan sørge for, at barnet er udhvilet, forberedt og til tiden.
 • De kan sørge godt for deres barn med hensyn til mad og tøj.
 • De kan tilskynde barnet til at klare så mange opgaver selv som muligt.
 • De kan deltage i forældremøder, forældreråd og lignende.
 • De kan have kontakt til forældrene til de andre børn i klassen.

 

Hvad kan eleverne gøre?

 • De kan diskutere mobning med klassens lærere.
 • I de enkelte klasser kan der udfærdiges samværsregler.
 • De kan være opmærksomme på andre elevers trivsel.
 • De bør reagere, hvis de er vidne til mobning.
 • Det er vigtigt, at de siger fra/søger hjælp, hvis de bliver mobbet.

 

Folkeskolen har siden 1. januar 2021 været underlagt bekendtgørelse af lov om røgfri miljøer. Lovgivningen omfatter også snus. I tillæg hertil vælger Sulsted skole at forbyde energidrikke i skoletiden ud fra fødevarestyrelsens anbefalinger:

Der kan i klassen arbejdes med; ”Den positive jantelov”, ”Samspils-temaerne” (fx vis positive følelser, hvis du er glad for barnet), Barbara Reiders bog ”God atmosfære i klassen” og mange andre materialer. Desuden kan der arbejdes med social træning med henblik på at udvikle selvindsigt og tolerance evt. ved hjælp af lærere fra specialundervisningscentret.

Undervisningsministeriet, Skole og Samfund, Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening har udgivet en del materiale om emnet mobning bl.a. forældrehæfter, elev foldere og spørgeskemaer.